Глад за експерти на фона на растяща безработица

Дефицит в знанията има за всички позиции 21.02.2012, Вто, 14:20

Глад за експерти на фона на растяща безработица
Източник: Thinkstock/ Guliver

Нарастваща безработица на фона на глад за специализирани кадри. Българската икономика страда от сериозно разминаване между потребностите на икономиката и кадрите, които се подготвят от средното и висше образование.

Това става ясно от две проучвания, публикувани днес.

Данните на НСИ показват нарастваща безработица в страната през последното тримесечие на миналата година, а проучване на БСК, че има глад за висококвалифицирани кадри.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 380.9 хил., а коефициентът на безработица - 11.4%. Безработицата при мъжете е 12.8% и е с 2.9 процентни пункта по-висока отколкото при жените - 9.9%. Сериозно е нивото на младежка безработица - 28.9%.

Същевременно ново проучване на БСК показа, че нараства броят на длъжностите, които изискват по-висока образователна квалификационна степен.

 Извършените през последните години промени в техниката и технологиите, обновлението на производството, въвеждането в експлоатация на съоръжения от ново поколение, водят до промени в характера на труда и спецификата на изпълняваните дейности и пораждат нови, по-високи изисквания към квалификацията на персонала.

Рутинните действия и манипулации се заменят с електроника, увеличават се изискванията за компютърни умения не само на ръководния персонал, повишава се нуждата от владеене на чужди езици и др. Всичко това налага работещите в предприятията да поддържат и повишават квалификацията си, чрез участие в различни форми на обучение и саморазвитие.

Разминаването между потребностите на икономиката и кадрите, които се подготвят от средното и висше образование се задълбочава с годините.

Предприятията в България трудно намират за своята дейност квалифицирани работници (79%), оперативни ръководители (72%), мениджъри (64%).

Лесно се намират нискоквалифицирани работници (75%). По-скоро лесно предприятията намират административни служители, юристи и финансисти, специалисти по персонала.

Освен застаряването на работната сила, като се вземат предвид и миграционните процеси – напускане на страната от предимно млади висококвалифицирани специалисти, отливът на младите хора от техническите специалности и изборът им на „модерни” такива, за които в последствие не могат да си намерят работа, оголването откъм кадри за цели отрасли на икономиката е неизбежно.

Проучването заключва, че средното и висше образование не подготвя достатъчно качествено кадри за нуждите на икономиката.

Дефицит в знанията има за всички позиции, като най-голям е при оперативните специалисти и технолозите, квалифицираните работници и мениджърите.

Основните фактори, посочени от анкетираните, от които в най-голяма степен зависи удовлетвореността на работещите в предприятието, са: Размер на възнаграждението (83%); Сигурност на работното място (46%); Условия на труд (45%); Справедливост в заплащането (39%); Обратна връзка, признание и справедлива оценка на трудовия принос (28%); Възможност за професионално развитие (27%).

Коментари

Напишете коментарExpert.bg е колокиран в