Спряха имотните сделки с лихвоточки

Спряха имотните сделки с лихвоточки 07.11.2008, Пет, 09:51

Притежателите на лихвоточки няма да могат да ги използват при закупуване на жилище, след като вчера Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

В двумесечен срок гражданите трябва да върнат на областния управител временните удостоверения за притежание на жилищни компенсаторни записи, по които не са извършени операции. Местните комисии служебно ще възстановяват заеманата от гражданите позиция на правоимащи.

Граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове имат право на финансова компенсация, като дължимите суми ще се изплащат на правоимащите след придобиване или започване изграждането на жилища.

Право на компенсация по този закон ще имат граждани, които не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти или стойността на притежаваните от тях имоти и стойността на имуществото им в парични средства по влогове, акции, дивиденти, предмети на изкуството  не надхвърля 40 000 лева.

Притежателите на лихвоточки, открити до 31 декември 1990 г., имат право да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена - до втора степен включително, след като сключат договор за прехвърляне на жилищноспестовния влог с нотариална заверка на подписите и подадат заявление до  местната комисия към съответната община.

Притежателите на жилищноспестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от пет години към тази дата, които не са декларирали правата си, трябва да докажат правото си на компенсация пред местните комисии към общините.

Изплащането на компенсациите ще се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по реда на постъпилите заявления.

Коментари

Напишете коментарExpert.bg е колокиран в